Rozpoznania strategiczne firmy i audyt informacji w przedsiębiorstwie

Podczas rozpoznania strategicznego nasi specjaliści przeanalizują następujące aspekty:

 • Analiza SWOT przedsiębiorstwa uwidaczniająca w sposób jakościowy i ilościowy silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia stojące przed firmą
 • Technologiczne prawne i ekonomiczne (PESTLE) niebagatelne z punktu widzenia firmy
 • Analiza strukturalna sektora tzw. Analiza pięciu sił Portera charakteryzująca strukturę rynkową, na której funkcjonuje przedsiębiorstwo
 • Analiza wnętrza organizacji w celu identyfikacji zasobów i kompetencji istotnych z punktu widzenia prowadzonej działalności
 • Analiza makroekonomiczna otoczenia identyfikująca czynniki prawne, ekonomicznie i społeczne

Podczas audytu informacji w przedsiębiorstwie nasi doradcy zrealizują prace w zakresie:

 • Identyfikacja nagłych potrzeb zmian w infrastrukturze informatycznej firmy
 • Przegląd struktur organizacyjnych i zasad gospodarowania obszarem IT
 • Analiza rozwiązań sprzętowych i programowych funkcjonujących w przedsiębiorstwie
 • Ocena szczegółowa składników infrastruktury informatycznej filmy
 • Oszacowanie zdolności infrastruktury informatycznej do realizacji i spełnienia pokładanych w niej wymagań biznesowych
Strategie biznesowe oraz wdrożenie organizacji pracy (podejście biznesowe i procesowe)

W podejściu procesowym:

 • Ujednolicenie procedur projektowych stosowanych w firmie
 • Stworzenie zestawu procedur projektowych
 • Określenie procedur zarządzania procesami w przedsiębiorstwie
 • Przygotowanie zakresów odpowiedzialności za poszczególne procesy
 • Powiązanie wydajności procesów z systemem wynagradzania menedżerów organizacji
 • Przygotowanie wzorów i repozytorium dokumentacji wdrożeniowej i projektowej
 • Karty kontrolne – opracowanie ich pod modele procesów w organizacji

W podejściu biznesowym:

 • Na podstawie wyników diagnozy strategicznej Jubee przygotuje założenia strategiczne  dla przedsiębiorstwa
 • Propozycje opisu i szczegółów misji i wizje firmy
 • Cele strategiczne dla przedsiębiorstwa
 • Główne i newralgiczne procesy  biznesowe w  przedsiębiorstwie określające realizację celów strategicznych
 • Inicjatywy projektowe wymagane dla osiągniecia celów strategicznych firmy